Προκόπιος Ε. Τζιμής...

Το γραφείο μας

Θεά Θέμις
Θεά Θέμις

Προκόπιος Ε. Τζιμής - Δικηγόρος LLM

Το δικηγορικό γραφείο Προκόπιος Ε. Τζιμής βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλήνης, επί της οδού Τενέδου αριθμός 4. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των υψηλών απαιτήσεων της εποχής που διανύουμε, το γραφείο μας στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσω της υψηλής και συνεχούς κατάρτισης και εξειδίκευσης, της συστηματικής δουλειάς και της βαθύτερης κατανόησης των ανθρώπινων αναγκών που συνθέτουν την κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε υπόθεσης, με τελικό στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας, την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και την επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών. Για τον λόγο αυτό, πρώτιστο μέλημά μας κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης αποτελεί η διαρκής επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη, η οποία, σε συνδυασμό με την διαρκή ενημέρωση και την πλούσια ενασχόληση και εξοικείωσή μας με ποικίλους κλάδους του δικαίου, αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματική προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας.

Το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο με αποτελεσματικότητα ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του Αστικού, του Εμπορικού και του Διοικητικού Δικαίου, έχοντας τη δυνατότητα να χειριστεί αποτελεσματικά υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα κύρια πεδία ενασχόλησης του γραφείου μας είναι:

  • Δίκαιο ακινήτων: παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, έρευνες ακίνητης περιουσίας, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης και άλλων βαρών κ.ο.κ.
  • Οικογενειακό δίκαιο: υποθέσεις διατροφής, επιμέλειας, διαζύγια, υιοθεσίες, δικαστική συμπαράσταση κ.ο.κ.
  • Εργατικό δίκαιο: διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών και υπερωριών, προσβολή απόλυσης ως άκυρης, εργατικά ατυχήματα, μονομερής βλαπτική μεταβολή κ.ο.κ.
  • Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο: εμπορικές συμβάσεις πάσης φύσεως, τραπεζικό δίκαιο, σύσταση εταιριών, τροποποίηση καταστατικού εταιριών, ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα κ.ο.κ
  • Δίκαιο αλλοδαπών: έκδοση αδειών διαμονής κάθε κατηγορίας, δικαστική προσβολή αποφάσεων που απορρίπτουν αιτήσεις έκδοσης άδειας διαμονής, διαγραφή απελάσεων, αιτήσεις για κτήση ελληνικής ιθαγένειας, Golden Visa κ.ο.κ